Knip-Knapper

Uw kapster aan huis!

06-57747460

Algemene voorwaarden

Knip-knapper houdt zich aan de hier te lezen algemene behandelingsvoorwaarden: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle haarbehandelingen uitgevoerd door Knip-knapper.

Artikel 1: Definities
• De Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van diensten of producten van Knip-knapper wordt gesloten.
• Knip-knapper: de eenmanszaak Knip-knapper, Wijnruit 8, 5432 DA te Cuijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17283804.

Artikel 2: Algemeen
• Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Knip-knapper en De Opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook. Zij maken deel uit van elke door De Opdrachtgever met Knip-knapper gesloten overeenkomst.
• De Opdrachtgever wordt geacht, wanneer een afspraakovereenkomst met Knip-knapper is bereikt, bij alle door hem te geven afspraken aan Knip-knapper stilzwijgend akkoord te zijn gegaan.
• Algemene voorwaarden van De Opdrachtgever c.q. derden zijn voor Knip-knapper niet bindend en niet van toepassing.

Artikel 3: Offertes
• De offertes en prijsopgave van Knip-knapper zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is vermeld in de offerte.
• Prijzen in de offerte en prijslijsten zijn altijd in euro’s en inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst
• Een overeenkomst komt tot stand door een telefonische, schriftelijke of elektronische vorm (brief, e-mail of fax) verstrekte opdracht van De Opdrachtgever aan Knip-knapper, nadat de opdracht door op haalbaarheid is beoordeeld.
• Knip-knapper zal aan De Opdrachtgever een schriftelijke, of telefonische bevestiging van de opdracht vragen indien Knip-knapper van mening is dat de aard en omvang van de door de opdrachtgever verstrekte opdracht dit vereist.
• Door de in schriftelijke, mondelinge of elektronische vorm verstrekte opdracht, als ook na ondertekening door De Opdrachtgever van een schriftelijke bevestiging van de opdracht, aanvaardt De Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
• Knip-knapper heeft het recht zonder opgaaf van redenen een opdracht van De Opdrachtgever niet te aanvaarden of nadere voorwaarden te stellen aan de aanvaarding.
• Wanneer nadere voorwaarden worden gesteld door Knip-knapper zal De Opdrachtgever hier van tevoren van op de hoogte worden gesteld.
• De diensten van Knip-knapper worden verricht tegen de prijs die Knip- knapper voor het verlenen van de diensten op de voor haar gebruikelijke wijze vast gesteld.

Artikel 5: Betaling
• De betaling van de door Knip-knapper verstuurde facturen dient te geschieden binnen zeven dagen na factuurdatum.
• Betaling dient te geschieden door overschrijving of storting van het verschuldigde bedrag op de bankrekening van Knip-knapper of door het verschuldigde bedrag in persoon contact af te rekenen.
• Indien De Opdrachtgever de betaling niet binnen zeven dagen heeft voldaan, zal Knip-knapper een herinnering sturen aan de opdrachtgever met vermelding van een nadere termijn voor betaling.
• Indien De Opdrachtgever de betaling niet binnen de in de herinnering gestelde nadere termijn voldoet, is De Opdrachtgever aan Knip-knapper een rente schuldig van 2.5% per maand over het openstaande bedrag, waarbij een ingegane maand voor een hele maand wordt berekend.
• Indien De Opdrachtgever het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft voldaan en Knip-knapper tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere wegen is overgegaan is de opdrachtgever gehouden de kosten van het incasso met het openstaande bedrag aan Knip-knapper te voldoen.
• Niet tijdige betaling geeft Knip-knapper het recht haar prestatie ingevolge de overeenkomst op te schorten, dan wel te ontbinden. Zonder dat De Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
• Bij het niet nakomen of niet tijdig afzeggen van een afspraak is Knip-knapper genoodzaakt om de afgesproken behandeling in rekening te brengen.

Artikel 6: Klachten
• Klachten over facturen of diensten dienen binnen drie dagen na ontvangst van de diensten of facturen waarop de klacht betrekking heeft, dan wel binnen drie dagen nadat een eventueel gebrek aan de levering is ontdekt of ontdekt had moeten worden, schriftelijk of per e-mail en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan Knip–knapper.
• Na het verstrijken van de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn wordt Knip-knapper geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de opdrachtgever de factuur of levering als juist erkent.
• De Opdrachtgever dient in voorkomende gevallen Knip-knapper onmiddellijk de gelegenheid te bieden gebreken te herstellen.
• Bij weigering van de in lid 3 van dit artikel door De opdrachtgever, bied Knip-knapper geen geld terug garantie of financiële compensatie.

Artikel 7: Toepasselijk recht
• Op alle met Knip-knapper gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 8: Persoons- en bedrijfsgegevens
• De Opdrachtgever is gehouden Knip-knapper alle gegevens te verstrekken die Knip-knapper nodig heeft voor zijn administratie en er zorg voor te dragen dat wijzigingen van deze informatie worden doorgegeven.
• De Opdrachtgever geeft Knip-knapper toestemming de verstrekte gegevens voor eigen doeleinde te gebruiken voor zover de wet dit verplicht aan derden beschikbaar te stellen en op te nemen in geautomatiseerde gegevensbestanden wanneer dit voor de uitvoering van de werkzaamheden van Knip-knapper voor de opdracht noodzakelijk is.
• Wanneer de door De Opdrachtgever verstrekte informatie onjuist is, heeft Knip-knapper het recht de dienstverlening aan de opdrachtgever onmiddellijk te beëindigen.